Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Regulamin

Regulamin

korzystania z serwisu: https://portalnaukijazdy.pl

I. Postanowienia ogólne


1. Poprzez określenia występujące w niniejszej umowie należy rozumieć:
- Usługodawca - SPH CREDO Jacek Bogusławski, adres: Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
- Usługa - korzystanie z serwisu portalnaukijazdy.pl.
- Gość – osoba korzystająca z witryny internetowej bez logowania
- Użytkownik osoba korzystająca z witryny internetowej po zalogowaniu oraz korzystająca z Usługi na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą.                      

2. Przed skorzystaniem z Usługi Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go w całości przestrzegać. Brak potwierdzenia, że Użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu, uniemożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności witryny internetowej, a także zawarcie Umowy przez Użytkownika z Usługodawcą.         

3. Regulamin stanowi integralną cześć umowy.

4. Usługi świadczone przez serwis portalnaukijazdy.pl polegają na bezpłatnym udostępnianiu Użytkownikom drogą elektroniczną zasobów serwisu.  

5. Zmiana składu modułu, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności nie stanowi zmiany regulaminu.

 

II. Zasady korzystania z usług serwisu

 

1. Użytkownik może korzystać ze wszystkich udostępnionych na portalu materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje. 


III. Umowa na korzystanie z usług serwisu


1. Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę na Usługę poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego przez Usługodawcę na stronie internetowej. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania Usługi osobom trzecim.

3. Umowa z Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) złamania przez Użytkownika postanowień rozdziału IV niniejszego regulaminu;

b) podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji;

c) trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

d) podejmowania przez Użytkownika nieuprawnionych prób ingerencji w oprogramowanie serwisu.

4. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Usługodawcy będą kierowane do Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie wypełniania formularza przy rejestracji.


IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy


1. Usługodawca deklaruje, że czynić będzie starania do zapewnienia jak najwyższej efektywności działania Usługi, jednakże dopuszcza możliwość występowania przerw w możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych. Usługodawca będzie w miarę możliwości informował Użytkowników o planowanych przerwach konserwacyjnych i deklaruje ich prowadzenie w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 6:00.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, bez powiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.

4. Usługodawca zachowa w tajemnicy wszelkie dane przekazane mu przez Użytkownika, o ile nie będzie zobowiązany do ich ujawnienia na podstawie przepisów prawa i na żądanie uprawnionego organu.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy o świadczenie Usługi. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powstałe w wyniku korzystania z Usługi.

 

V. Prawa i obowiązki Użytkownika


1. Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.

2. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usługi i nie udostępniać go osobom trzecim.

3. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji. Wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania powyższego obowiązku obciążać będą Użytkownika.

4. Użytkownik bez zgody Usługodawcy nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.

 

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego


1. Reklamacje zgłaszane będą na adres bok@sphcredo.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz treść żądania Użytkownika.

3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.

 

VII. Prawa autorskie


1. Majątkowe prawa autorskie do Usługi, jej części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą wyłącznie do Usługodawcy lub Usługodawca posiada prawo do dysponowania nimi.

 

VIII. Ochrona danych osobowych, korespondencja między stronami

 

1. Administratorem danych osobowych jest SPH Credo. Pełne dane administratora danych osobowych: SPH Credo Jacek Bogusławski, z siedzibą w Pile, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43, numer NIP 764-100-02-85, REGON: 570237261.
2. SPH Credo Jacek Bogusławski jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SPH Credo Jacek Bogusławski, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Użytkowników.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Serwisu prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji przez Serwis Usług.
7. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Serwisu, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Serwisu uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Użytkownik wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Usługi winien kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: bok@sphcredo.pl

 

IX. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług serwisu


1. Do korzystania z Usług serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlenie stron www (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu internet Explorer 5.5 lub wyżej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

 

X. Polityka prywatności


1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane pliki cookies. Instalacja plików cookies  jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania portalu.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. 

3. Więcej informacji na temat Polityki Cookies.

 

XI. Postanowienia końcowe


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.