Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Reklama

Reklama

Ogólne zasady zamieszczania reklam na portalu : https:// portalnaukijazdy.pl

 

I. Wyjaśnienia pojęć zawartych w ogólnych warunkach.

 

Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje należy je rozumieć w następujący sposób:

 • „Zasady ogólne” - ogólnie obowiązujące warunki publikacji reklam na portalu: https://portalnaukijazdy.pl.
 • „Wydawca” - Studio Promocyjno-Handlowe Credo Jacek Bogusławski, al. Wojska Polskiego 43,  64-920 Piła, NIP 764 100 02 85.
 • „Reklamodawca” - przedsiębiorca, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, zlecająca publikację reklamy na portalu: https://portalnaukijazdy.pl.
 • „Zlecenie” - każde pisemne oświadczenie woli złożone przez Reklamodawcę i przyjęte przez Wydawcę, jak również każda umowa, której przedmiotem, choćby tylko w części, jest publikacja reklamy na portalu https://portalnaukijazdy.pl. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub przystąpienie przez Wydawcę do jego wykonania oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnie oświadczeń stron.
 • „Reklama” - rozpowszechnianie informacji skierowanej do odbiorców mediów, zachęcającej do zakupu lub korzystania z usług Reklamodawcy, zamieszczonej (publikowanej, emitowanej) w formie baneru bądź innej jednostki powierzchni wyszczególnionej  w cenniku Wydawcy.

II. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych reklam.

 2. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy oraz osób trzecich w związku z treścią publikowanej reklamy, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych
  w związku z roszczeniem osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego
  z treścią reklamy będzie Wydawca.

 3. Reklamodawca w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń wobec Wydawcy w związku z emisją reklamy ponosi odpowiedzialność za zwolnienie Wydawcy z długu, zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego.

 4. Reklamodawca zobowiązany jest do udokumentowania, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (majątkowe prawa autorskie, prawa pokrewne, prawo do patentu, prawo ochronne do znaków towarowych, prawo rejestracji wzoru przemysłowego lub użytkowego, prawo do firmy i inne przewidziane odpowiednimi przepisami prawa) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji reklamach – informacjami, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi i użytkowymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zlecenia na publikacjęreklamy jest równoznaczne
  z oświadczeniem Reklamodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony. Reklamodawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego przysługujące mu prawa na dobrach niematerialnych, o którym mowa powyżej na każde żądanie Wydawcy.

§ 2

 1. Treść ani forma reklam nie może być sprzeczna z prawem obowiązującym w Polsce, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, a także nie może naruszaćpraw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, ponadto nie może wypełniać znamion czynów nieuczciwej konkurencji.

 2. Wydawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia, wstrzymania lub odmowy dalszej publikacji reklamy bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, a przede wszystkim, jeśli:

 • reklama nie spełnia warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

 • umowa, zlecenie dostarczone Wydawcy zostało podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Reklamodawcy,

 • brak jest możliwości, zamieszczania reklam przez Wydawcę w terminie określonym przez Reklamodawcę,

 • treść reklam jest sprzeczna z interesem i polityką portalu, a także może stanowić konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane.

§ 3

 1. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia lub przystąpienia do jego realizacji przez Wydawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c.

 2. Zlecenie, musi dotrzeć do siedziby wydawcy, zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych publikacji terminami.

 3. Do odmowy przyjęcia zlecenia odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 2 Zasad Ogólnych.

 4. Przeniesienie przez Reklamodawcę uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po powiadomieniu Wydawcy i uzyskaniu jego pisemnej zgodny, pod rygorem nieważności.

 5. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują, wobec Wydawcy w sprawie regulowania należności wynikających
  z przyjętych zamówień.

 6. Agent działający w imieniu swojego klienta (Reklamodawcy), zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy zrealizowanej publikacji reklamy co zgodne jest z przyjętym przez Wydawcę zwyczajem.

 7. Agent działający w imieniu swojego klienta odpowiada za zlecenie, jak za działanie własne. W stosunku do Agenta stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące odpowiedzialności Reklamodawcy, praw, obowiązków.

III. Warunki realizacji Zleceń

§ 4

 1. Przyjmowanie do publikacji reklam wymiarowych jest dokonywane w oparciu
  o niniejsze obowiązujące przepisy prawa oraz Zasady Ogólne.

 2. Publikacja reklamy jest dokonywana na podstawie pisemnego zlecenia, które Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy podpisane, zgodnie
  z obowiązującymi dla poszczególnych publikacji terminarzami.

 3. W przypadku składania zlecenia przez pośrednika (agencje, przedstawiciel, broker), pośrednik musi przedstawić dokument uprawniający do wykonywania podobnych czynności przez niego w imieniu Reklamodawcy. Pośrednik posiada prawa i obowiązki wynikające z niniejszego dokumentu, jak i szczegółowego zlecenia oraz ponosi odpowiedzialność tak jak jego Reklamodawca.

 4. Zlecenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej musi zawierać w swej treści następujące elementy:

 • dane dotyczące Reklamodawcy (w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel oraz numer dowodu osobistego; w przypadku innych podmiotów – nazwa firmy, siedziby i adres, pod którymi podmiot prowadzi działalność, telefony kontaktowe, nazwisko osoby upoważnionej do podpisania zlecenia, oraz NIP;

 • nazwę i dane dotyczące Klienta w imieniu, którego Reklamodawca zleca umieszczenie reklamy, o ile nie reprezentuje on samego siebie;

 • wymiary zamawianych reklam;

 • nazwę portalu, którego dotyczy zlecenie;

 • liczbę i daty proponowanych publikacji;

 • wskazane miejsca publikacji reklam;

 • ostateczne terminy dostarczenia materiałów reklamowych;

 • określone formy i terminy płatności;

 • wartość zlecenia netto, przed rabatami wraz z dodatkowymi dopłatami wynikającymi z charakteru reklamy;

 • pieczęć firmową oraz czytelny, własnoręczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Reklamodawcy;

 • oświadczenie, zawierające zgodę na publikację reklamy zgodnie z „Ogólnymi zasadami zamieszczania reklam”
  na portalu należącym do Wydawcy.

  5. Integralną częścią Zlecenia są materiały reklamowe, których ostateczne terminy, dostarczania zawarte są w Zleceniu, zaś forma określona w „Ogólnej specyfikacji technicznej” (załącznik nr 1) .

§ 5

 1. Niedotrzymanie terminu dostarczenia Zlecenia, bądź materiałów z nim związanych oraz wszelkie inne uchybienia formalne Zlecenia zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

 2. Wydawcy przysługuje prawo wstrzymania w części lub całości publikacji reklamy z następujących przyczyn:

 • technicznych, technologicznych,

 • wniesienia przez osoby trzecie roszczeń dot. reklamy lub ich publikacji w zakresie
  objętym zleceniem,

 • opóźnienie zapłaty wynagrodzenia za publikację jakiejkolwiek reklamy Reklamodawcy w terminie określonym we właściwym dokumencie,

 • wystąpienia siły wyższej zdefiniowanej w § 13 ust. 5.

§ 6

 1. Reklamodawca może dokonać wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni na planowane reklamy w formie pisemnej, faksowej lub telefonicznej z potwierdzeniem rezerwacji, nie później niż w terminie określonym w aktualnie obowiązującym Cenniku wydanym przez Wydawcę. Warunkiem uwzględnienia rezerwacji przez Wydawcęjest posiadanie odpowiednich możliwości technicznych oraz zobowiązanie się Reklamodawcy do dostarczenia Zlecenia,
  o jakim mowa w § 4 w terminach określonych w Zleceniu.

 2. Niedostarczenie pisemnego potwierdzenia Zlecenia w termiach określonych w Zleceniu zwalnia Wydawcę
  z obowiązku rezerwacji i jest uważane za rezygnację przez Reklamodawcę ze zlecenia.

 3. Wydawca ma prawo uzależnić publikację reklamy od wpłacenia na poczet publikacji kwoty (przedpłaty) do wysokości pełnej wartości zlecenia we wskazanym przez siebie terminie.

 4. Nie wpłacenie kwoty wymienionej w pkt. 3, zwalnia Wydawcę od obowiązku publikacji reklamy.

§ 7

 1. Materiały reklamowe (logo, ilustracje, zdjęcia, materiały graficzne, projekty gotowe do publikacji). Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wydawcy najpóźniej w terminach określonych w Zleceniu.

 2. Materiały reklamowe powinny spełniać wymagania określone w „Ogólnej specyfikacji technicznej” (załącznik nr 1).

 3. Weryfikacji dostarczonych materiałów reklamowych i ich zgodności z wymaganiami technicznymi dokonuje pracownik Wydawcy.

 4. W wypadku przekazania Wydawcy materiałów reklamowych przygotowanych niezgodnie z wymaganiami zawartymi w „Ogólnej specyfikacji technicznej” (załącznik nr 1). Reklamodawca zobowiązany jest do ponownego dostarczenia poprawnie przygotowanych materiałów. Wydawca zastrzega sobie prawo do podjęcia działań mających na celu poprawienie jakości reklamy.

 5. Wydawca może nie uwzględnić zmian, zgłoszonych po terminach określonych w zleceniu, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy, nie ponosi on z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Reklamodawcy.

 6. Jeżeli zmiany w materiałach reklamowych o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, mogłyby prowadzić do ewentualnego naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych lub praw objętych ochroną przewidzianą obowiązującymi przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej, Reklamodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wydawcę.

 7. Jeżeli niemożność wprowadzenia zmian do reklamy wynika z przyczyn określonych w ust. 3, a warunki nie pozwalają na ich publikację w wersji dostarczonej przez Reklamodawcę, Wydawca uprawniony jest do zaniechania publikacji reklamy, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności wobec Reklamodawcy.

§ 8

 1. Rezygnacja ze zlecenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Wpłynięcie rezygnacji ze zlecenia nie powoduje obowiązku zapłaty za zlecenie po stronie Reklamodawcy, jeżeli nastąpi nie później niż w terminach określonych w Zleceniu, chyba że Wydawca poniósł koszty związane
  z wykonaniem zlecenia.

 3. Jeżeli rezygnacja wpłynie po terminie określonym w Zleceniu, Reklamodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy kary umownej, w wysokości 100% wartości zlecenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wydawcę wezwania do zapłaty.

 4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadkach rezygnacji ze zlecenia w sytuacjach określonych w § 7 ust. 6, 7 oraz § 11 ust. 3.

   

  IV. Płatności

§ 9

 1. Wynagrodzenie Wydawcy za zamówioną reklamę jest ustalane na podstawie cennika, obowiązującego w dniu przyjęcia zlecenia, o ile treść samego zlecenia nie stanowi inaczej.

§ 10

 1. Faktury wystawianie są przez Wydawcę na rzecz Reklamodawcy w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi publikacji reklamy.

 2. Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić Wydawcy wynagrodzenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydawcę, w terminie 7 dni od jej doręczenia.

 3. Niedotrzymanie powyższego terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zlecenia lub wstrzymania w całości bądź w części publikacji następnych reklam Reklamodawcy lub działającej w jego imieniu lub na jego rachunek osoby fizycznej, bądź prawnej a Reklamodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydawcy.

 5. Wydawcy kary umownej, jak w przypadku rezygnacji ze zlecenia w sposób określony w § 8 ust. 3.

 6. Wydawca ma prawo uzależnić publikację reklamy od dokonania przedpłaty w sposób określony w § 6 pkt 3.

         V. Reklamacje

§ 11

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zlecenia, Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać Wydawcy wyłącznie na piśmie i nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty publikacji reklamy.

 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji bądź niezachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę prawa do reklamacji reklamy, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału.

 3. W wypadku otrzymania przez Wydawcę materiałów reklamowych wyprodukowanych niezgodnie z „Ogólną specyfikację techniczną” (załącznik nr 1), bądź dostarczeniem ich niezgodnie z obowiązującym terminarzem Reklamodawca, traci prawo do ewentualnej reklamacji i zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń wobec Wydawcy.

§ 12

 1. Reklamacja powinna zawierać opis wad lub usterek opublikowanych reklam wraz z uzasadnieniem.

 2. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik bądź upoważniony przedstawiciel Wydawcy.

 3. Na rozpatrzenie reklamacji Wydawca zastrzega sobie termin 10 dni roboczych.
  W przypadku, gdy reklamacja wymaga dodatkowych ekspertyz podmiotów zewnętrznych, powyższy termin przedłuża się o czas potrzebny na uzyskanie dodatkowej odpowiedzi od podmiotu zewnętrznego.

§ 13

 1. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku opłacenia publikacji kolejnych zamówionych reklam.

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacji, jeśli Reklamodawca nie wywiązał się z terminowego dokonania płatności wynikającego z podpisanego zlecenia.

 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawcy za niezrealizowanie zlecenia z powodu zaprzestania prowadzenia portalu.

 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zlecenia z wyłącznej winy Wydawcy, Reklamodawca ma prawo do otrzymania rekompensaty w postaci rabatu przy publikacji kolejnych reklam, w łącznej kwocie nieprzekraczającej wartości nie opublikowania reklamy lub dodatkowej jednorazowej emisji reklamy.

 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia w przypadku działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszystkie zdarzenia i okoliczności oraz ich skutki niezależnie od woli stron, niedające się przewidzieć, które zaszły po złożeniu zlecenia przez Reklamodawcę, powodując jej niewykonanie albo nienależyte wykonanie w części lub całości. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: wojnę, powstanie, rozruchy, stan wojenny, pożar, trzęsienie ziemi, powódź i inne klęski żywiołowe, a także strajki, lokauty i inne nadzwyczajne akcje mające związek ze sprawami pracowniczymi.

 

           VII. Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Niniejsze ogólnie obowiązujące warunki zamieszczania reklam na portalu http://Portalnaukijazdy.pl, wchodzą w życie z dniem 01.01.2016 r.

 2. Integralną częścią ogólnie obowiązujących warunków zamieszczania reklam stanowią Zlecenie oraz aktualnie obowiązujący Cennik, a także „Ogólna specyfikacja techniczna” (załącznik nr 1).

 

 

 

Ogólna specyfikacja techniczna (załącznik nr. 1)

 

Formy reklamy:

 

Reklama TOP

Baner umieszczony się w topie strony ukazujący się na stronie głównej portalu.
Wymiar: 1920 x 109 px

Format: JPG, GIF, PNG.
Waga do 40 kb.

 

Reklama BOX 1

Baner umieszczony pod rubryką „aktualności” na stronie głównej portalu.
Wymiar: 845x150 px.

Format : JPG, GIF, PNG.
Waga do 30 kb.

 

Wyróżnienie

Ramka umieszczona w rubryce „Najlepsze szkoły nauki jazdy – ranking szkół” na stronie głównej portalu.
Logo o wymiarach 120 x 120px.

Format: JPG, GIF, PNG.
Waga do 20 kb.

Artykuł sponsorowany

Materiał własny do 10 000 znaków z możliwością wykorzystania (max 4 zdjęć) oraz Videorelacji (max. 3 min.) umieszczony w rubryce "aktualności" na stronie głównej portalu. 

  

 

Dział reklamy

Aby skontaktować się z działem reklamy napisz na adres: bok@sphcredo.pl lub zadzwoń 67 214 22 55, 509 179 898

Załączniki