img-20161110-090949.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

Lawinowy przyrost aut w Polsce!Lawinowy przyrost aut w Polsce!

W Polsce nieustannie i w dodatku w ostatnim czasie lawinowo przybywa pojazdów. Tylko w styczniu 2017 roku po raz pierwszy  zarejestrowano w Polsce 38 tysięcy samochodów, co stanowi niemal 20.procentowy wzrost w porównaniu do pierwszego miesiąca roku 2016. Dla porównania: w całej Unii Europejskiej przyrost był dwukrotnie niższy, bo wyniósł 10 procent.

 

Bieżące dane podtrzymują trend trwający już od kilkunastu miesięcy. Przybywa pojazdów zarówno tych zakupionych w salonach jako nowe, jak i sprowadzonych do Polski z zagranicy. Tych ostatnich w całym 2016 roku przybyło na naszych drogach w liczbie ponad miliona! "Salonówek" w ostatnim roku przybyło około 500 tysięcy, co łącznie daje liczbę półtora miliona pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych w Polsce! Warto zaznaczyć, że to najlepszy wynik aż od 2008 roku (wówczas tylko sprowadzonych pojazdów do Polski było blisko 1,1 mln).

 

Według instytutu SAMAR, który zajmuje się między innymi statystykami w tej materii, największy wpływ na tak lawinowy przyrost samochodów ma... program 500+, bogacenie się społeczeństwa, wzrost wynagrodzeń i spadek bezrobocia. Nie bez znaczenia był też fakt zapowiedzi podniesienia stawek podatku akcyzowego, w szczególności od sprowadzanych używanych pojazdów, co znacznie "napędziło" rynek w ostatnich miesiącach ubiegłego roku i przełożyło się na takie statystyki.

 

Niestety: średni wiek sprowadzonych w ubiegłym roku pojazdów - a było ich, przypomnijmy, aż milion - to... niespełna 12 lat. Aż około 45 procent sprowadzanych do Polski w ubiegłym roku aut było niemieckich marek. Niemal 60 proc. spośród wszystkich sprowadzonych aut było wyposażonych w silniki benzynowe (co akurat jest informacją pozytywną, bowiem są to silniki bardziej ekologiczne od wysokoprężnych). Ponad 40 proc. posiadało silniki o pojemności z przedziału od 1.6 do 2 litrów. Średnia moc spośród wszystkich aut to około 120 koni mechanicznych a średnia ich wartość to 29 700 zł.  Najpopularniejszą marką był volkswagen a najpopularniejszym modelem - audi A4.

Z kolei rekord w sprzedaży nowych pojazdów jest jeszcze bardziej imponujący, bowiem tutaj podobny wynik zarejestrowano... w roku 2000, czyli 16 lat temu!

16-02-2017Czytaj więcej
Wyrok: Egzaminator popełnił błądWyrok: Egzaminator popełnił błąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2016 r. sprawy ze skargi L. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia praktycznego egzaminu państwowego na prawo jazdy oddala skargę. O co chodzi?

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy  o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm., w skrócie "u.k.p.") unieważnił praktyczny egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B . Egzaminatorem przeprowadzającym ów egzamin był skarżący L. C..

W decyzji organ, na podstawie opinii upoważnionego egzaminatora oraz nagrania jakiego dokonano w pojeździe egzaminacyjnym ustalił, że w trakcie egzaminu, po sprawdzeniu stanu technicznego wybranych losowo elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego, egzaminowany przystąpił do wykonywania zadań na placu manewrowym. Egzaminator nakazał wykonanie zadania drugiego – jazda pasem ruchu do przodu na stanowisko zwracając uwagę egzaminowanemu: "proszę pamiętać, że jest to droga, wszystkie przygotowania jak na drodze publicznej". Zdający wykonał poprawnie zadanie. Egzaminator ocenił, że wszystko byłoby dobrze, ale zdający nie był przygotowany do jazdy i nakazał wykonanie drugiej próby. Podczas drugiej próby egzaminator ogłosił najechanie na pachołek i przerwał egzamin.

Organ podniósł, że zgodnie z § 27 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995 z późn. zm., zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami") podczas części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej w tabeli nr [...] albo 5 załącznika nr [...] do rozporządzenia.

 

Dla kategorii B prawa jazdy tabela przewiduje następującą kolejność realizacji zadań egzaminacyjnych: 1 przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, 2. ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. Organ podniósł, że tabela rozporządzenia w pozycji zadania 1 z w punkcie 2 wyraźnie wskazuje, że "włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym" jest integralną częścią tego właśnie zadania. Zadanie nr 2 w żadnym punkcie nie wskazuje możliwości włączenie odpowiednich świateł.

W rezultacie organ uznał, że egzaminator popełnił błąd dopuszczając osobę zdającą do wykonania zadania nr 2. Nie miał również prawa dopuścić do wykonania drugiej próby, dlatego, że nie zostało poprawnie zrealizowane zadanie nr 1. Ponadto egzaminator dopuścił się zatajenia poprawnej próby zadania nr 2 w arkuszu przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego poprzez niewpisanie do ww. arkusza. W arkuszu widnieje również pozytywna ocena wykonania zadania, którego egzaminator nie zrealizował.

Wskazane naruszenia zdaniem organu miały wpływ na wynik egzaminu, a egzamin został przeprowadzony niezgodnie z przepisami ustawy tj. art. 66 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 2 u.k.p.

Odwołując się skarżący zarzucił naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 52 ust. 2 u.k.p. poprzez bezzasadne przyjęcie braku podstaw do zakończenia części praktycznej egzaminu przeprowadzonego z W. K., podczas gdy zebrany materiał dowodowy jednoznacznie potwierdza zasadność zakończenia egzaminu; skarżący zarzucił także naruszenia art. 10 § 1, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.

Odwołujący podniósł, że najechanie na pachołek przez egzaminowanego podczas części praktycznej egzaminu w czasie wykonywania zadania na placu manewrowym skutkować musiało przerwaniem egzaminu. Odwołujący podniósł ponadto, że zadanie nr 2 zostało zrealizowane dopiero w drugiej próbie, tj. po wymaganym włączeniu przez kierującego świateł mijania. W tej sytuacji łączenie przez organ wykonania zadania 1 z zadaniem 2 jest oczywistym błędem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

Kolegium uznało, że skarżący naruszył przepisy § 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) i § 27 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przepisy rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Wskazane przepisy rozporządzenia zostały złamane przez skarżącego, gdyż:

1) egzaminator nie poinformował osoby egzaminowanej o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego nr 1 (niewłączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym);

2) egzaminator naruszył kolejność wykonywania zadań egzaminacyjnych (wydanie polecenia wykonania zadania nr 2 pomimo niewykonania w sposób prawidłowy zadania nr 1);

3) egzaminator wydał polecenie powtórnego wykonania zadania nr 2, pomimo że osoba egzaminowana wykonała je w sposób zgodny z kryteriami.

Kolegium podniosło, że egzaminator nie powinien był dopuścić do wykonania zadania nr 2 skoro egzaminowany nie wykonał w całości zadania nr 1 poprzez niewłączenie świateł mijania. Egzaminator wydał tym samym polecenie wykonania zadania egzaminacyjnego w sposób sprzeczny z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego. Jazda na drodze publicznej bez włączonych świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym jest sprzeczna z przepisem art. 51 ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym.

Zdaniem Kolegium w powyższej sytuacji przed wykonaniem zadania nr 2 egzaminator powinien był poinformować egzaminowanego o nieprawidłowo wykonanym zadaniu nr 1 i polecić wykonać je po raz drugi. Błędne było wskazanie błędu w wykonaniu zadania nr 2 skoro tym błędem był element z zadania nr 1. W następstwie takiego działania odwołującego niepotrzebne było wykonane ponownie zadania nr 2. Ponownie powinno zostać wykonane zadanie nr 1.

Kolegium podkreśliło, że niewątpliwie w trakcie wykonywania zadania nr 1 światła powinny być włączone. Jednak aby sytuację braku włączonych świateł potraktować jako błąd w tym zadaniu egzaminowany musiałby poprawnie wykonać zadanie nr 1 tj. włączyć światła, a następnie je wyłączyć podczas wykonywania zadania nr 2. W analizowanej sytuacji całkowicie niepotrzebne było wydanie polecenia powtórnego wykonania zadania nr 2. Nie ulega wątpliwości, że jest to zadanie trudniejsze niż zadanie nr 1. W ten sposób egzaminator, wbrew przepisom rozporządzenia, naraził osobę egzaminowaną na zbędne wykonanie zadania, które zostało już prawidłowo wykonane.

Odnosząc się do odwołania Kolegium podkreśliło, że ani organ I instancji, ani obecnie organ odwoławczy nie analizowały prawidłowości przerwania egzaminu w związku z najechaniem przez egzaminowanego na słupek, gdyż to wcześniejsze zachowania egzaminującego były przyczyną unieważnienia egzaminu państwowego. To nie organ I instancji "połączył" wykonanie zadania nr 1 z zadaniem nr 2, a uczynił to odwołujący, stwierdzając naruszenie wykonania elementu z zadania nr 1 podczas wykonywania zadnia nr 2.

Zdaniem Kolegium zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest kompletny i wystarczający do wydania decyzji. Sam stan faktyczny jest niesporny, sporna jest jedynie prawidłowość zachowania egzaminatora.

Kolegium uznało, że w postępowaniu przed organem I instancji doszło do naruszenia art. 10 § 1 oraz art. 7 i 8 k.p.a. poprzez uniemożliwienie skarżącemu wypowiedzenia się w wyznaczonym siedmiodniowym terminie w kwestii istnienia po jego stronie ważnego interesu prawnego w uzyskaniu kopii nagrania z egzaminu (wezwanie organu I instancji w tym względzie było zawarte w piśmie z dnia [...] grudnia 2015 r. doręczonym skarżącemu [...] stycznia 2016 r., podczas gdy decyzja została wydana [...] stycznia 2016 r.). Uchybienie to jednak zdaniem Kolegium nie miało wpływu na wynik sprawy, jako że stan faktyczny jest bezsporny.

Zdaniem Kolegium także nieprzeprowadzenie dowodu z wyjaśnień skarżącego nie wpływa na prawidłowość rozstrzygnięcia. Swoje wyjaśnienia skarżący zawarł w odwołaniu i na ich podstawie Kolegium nie dopatrzyło się zaistnienia takich okoliczności, które skutkowałyby koniecznością uchylenia zaskarżonej decyzji. Ponadto w aktach sprawy znajduje się notatka służbowa odwołującego z dnia [...] listopada 2015r. zawierająca jego stanowisko.

Kolegium zgodziło się z zarzutem odwołującego, że organ I instancji nie miał podstaw do wydania decyzji na podstawie opinii upoważnionego egzaminatora, której to opinii przepisy u.k.p. nie przewidują. W tym względzie Kolegium podniosło jednakże, iż zgodnie z art. 75 § 1 k.p.a. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Stanowisko wyrażone w sprawie przez osobę posiadającą uprawnienia egzaminatora mogło być pomocne przy rozstrzyganiu sprawy; ocena takiej osoby winna zwiększać przekonanie stron co do słuszności decyzji organu.

Podsumowując organ stwierdził, że zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 2 u.k.p. marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, unieważnia egzamin państwowy, jeżeli był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynika. Przez pojęcie "ustawa" użyte w tym przepisie należy rozumieć także rozporządzenie wydane na podstawie ustawy a dotyczące przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy.

W skardze do sądu administracyjnego L. C. wniósł o uchylenie decyzji organów obu instancji zarzucając:

1) naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 72 ust. 1 pkt 2 u.k.p., § 27 pkt 1, 3 i 6 poz. 1 i 2 tabeli nr [...], poz. 1 pkt 2 tabeli nr [...] załącznika nr [...] do rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia [...] czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz § 12 ust. 2, ust. 3 pkt 2 w związku z poz. 2 tabeli nr 2 i pkt 6 tabeli nr [...] ww. rozporządzenia – poprzez dokonanie nieuprawnionej interpretacji wskazanych przepisów polegającej na uznaniu, że praktyczny egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B został przeprowadzony przez skarżącego z naruszeniem przepisów ustawy o kierujących pojazdami w sytuacji, gdy skarżący nie tylko, że poprawnie go przeprowadził, ale nie naruszył żadnego przepisu tej ustawy w taki sposób, aby ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik, a przerwanie praktycznego egzaminu było uzasadnione z uwagi na najechanie na pachołek podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego "ruszanie z miejsca oraz jazda pasem do przodu i do tyłu"

2) naruszenie przepisów proceduralnych tj. art. 7 i 77 k.p.a. poprzez nieprzeprowadzenie z należytą starannością i bez wnikliwości postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz dokonanie nierzetelnej oceny dowodu w postaci płyty DVD z utrwalonym przebiegiem egzaminu a także utrudnienie przez organy obu instancji dostępu do tego środka dowodowego.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że aby doszło do unieważnienia egzaminu w oparciu o art. 72 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 u.k.p. muszą być spełnione dwie przesłanki tj.: naruszenie przez egzaminatora przepisu ustawy i wpływ naruszenia na wynik egzaminu. Decyzje organów tego warunku nie spełniają. Zdaniem organu egzaminator popełnił błąd dopuszczając egzaminowanego do wykonania zadania nr 2 (ruszanie z miejsca oraz jazda pasem do przodu i do tyłu) i przystąpił ponownie do zadania nr 1 (przygotowanie do jazdy), co zdaniem obu organów miało wpływ na wynik egzaminu. Skarżący podkreślił, że najechanie na pachołek podczas części praktycznej egzaminu musiało skutkować jego przerwaniem. Natomiast wykonanie zadania nr 2 zostało zrealizowane w drugiej próbie tj. po wymaganym włączeniu przez kierującego świateł mijania.

Skarżący podniósł, że organy obu instancji, w ślad za "uprawnionym egzaminatorem" dokonały oceny niewłaściwego zadania. Oceniły one bowiem zadanie nr 1, a powinny ocenić zadanie nr 2. Ponadto zarówno "uprawniony egzaminator" jak i oba organy orzekające nie mają dostatecznej wiedzy specjalistycznej na najwyższym zawodowym poziomie. W tej kwestii skarżący powołał się na wyrok WSA w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. (sygn. akt III SA/Łd 992/11). Podniósł, że "uprawniony egzaminator" stosownie do art. 68 ust. 2 u.k.p. ma przedstawić tylko informację co do przebiegu zdarzenia, a ta w ocenie skarżącego jest niepełna, ponieważ nie zawiera w pełni opisu zdarzenia oraz zawiera ocenę zachowania egzaminatora, do czego ww. przepis nie upoważnia. Z kolei marszałek województwa nie dokonuje oceny prawnej i faktycznej występujących zdarzeń osobiście. W przepisach prawa brak jest przepisów wskazujących, że osoba dokonująca takich ustaleń winna spełniać jakieś specjalne wymogi. Z tego co wiadomo skarżącemu osoba oceniająca pracę egzaminatora i oceniająca w imieniu Marszałka nie posiada żadnych specjalnych uprawnień. Zatem organ zarówno pierwszej jak i drugiej instancji przy ocenie spornego wydarzenia powinny oprzeć się na osobie, która posiada takie wiadomości specjalne.

Powołując się na ww. wyrok WSA w Łodzi skarżący podniósł, że co do przebiegu egzaminu istotna jest wyłącznie ocena egzaminatora, której organ nadzoru nie może kwestionować.

Ponadto Kolegium pominęło całkowicie, że organ I instancji uniemożliwił skarżącemu zapoznanie się z kluczowym dowodem w sprawie tj. zapisem egzaminu na płycie DVD. Płytę tę przekazano skarżącemu dopiero po zakończeniu postępowania przed organem I instancji. Skarżący zatem nie tylko nie był w stanie stwierdzić, czy organy obu instancji dysponowały tym samym środkiem dowodowym, jakim otrzymał skarżący, ale także skarżący nie miał możliwości przeprowadzenia dowodu w postaci prywatnej opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu drogowego przed organem pierwszej instancji.

W uzasadnieniu skarżący zarzucił także, że organ nie zbadał, czy użyte w sprawie urządzenie do rejestracji obrazu i dźwięku posiada odpowiednią akredytację, a według jego wiedzy takiej akredytacji brak. Obowiązek akredytacji wynika zaś z art. 54a ust. 2 u.k.p. oraz z § 10 ust 3 i poz. 16 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 poz. 305).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, że skarga jest bezzasadna.

Podstawą prawną rozstrzygnięcia w rozpatrywanej sprawie stanowiły przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ("u.k.p.") oraz przepisy obowiązującego w momencie przeprowadzenia egzaminu praktycznego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Jak wynika z treści art. 56 ust. 2 u.k.p. przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy ustawodawca powierzył egzaminatorowi zatrudnionemu przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Z treści art. 67 rozdziału 11 u.k.p. ("Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji") wynika, że nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje marszałek województwa. Nadzór ten obejmuje także unieważnianie egzaminu (art. 67 ust. 1 pkt 4).

W przedmiotowej sprawie podstawą unieważnienia praktycznego egzaminu państwowego z dnia [...] czerwca 2015 r. był art. 72 ust. 1 pkt 2 u.k.p., co wiązało się ze stwierdzeniem, że egzamin został przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy. Zgodnie z jego treścią marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, unieważnia egzamin państwowy, jeżeli był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik. Interpretując ten przepis należy odwołać się do poglądów, które wypowiadały sądy administracyjne na tle obecnie uchylonych przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchy drogowym, regulujących kwestie przeprowadzania egzaminów kandydatów na kierowców, w szczególności art. 112 tej ustawy, który – podobnie jak wyżej wskazany art. 72 u.k.p., regulował kwestię unieważnienia egzaminu państwowego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt III SA/Łd 992/11 wraz ze wskazanym tam orzecznictwem, publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej poprzez stronę internetową http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ oraz LEX nr 1114236).

 

Należy podzielić wypowiadany także w uprzednim stanie prawnym (na tle art. 112 Prawa o ruchu drogowym) pogląd, że z "przepisami ustawy" o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.k.p., regulującymi przeprowadzenie egzaminu nie należy utożsamiać wprost przepisów ruchu drogowego, do których stosować muszą się osoby kierujące pojazdem i których znajomością i umiejętnością zastosowania mają wykazać się kandydaci na kierowców. Przepisy regulujące przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy to przepisy, które określają jakie podmioty są upoważnione do organizowania egzaminów i wymagania jakie muszą one spełniać.

 

Określają kto może być egzaminatorem i jakie wymagania musi spełniać, wskazują też warunki przystąpienia do egzaminu przez kandydata na kierowcę, a następnie warunki, tryb i zasady jego przeprowadzania (por. ww. wyrok WSA w Łodzi). Takimi przepisami są zarówno przepisy ustawy o kierujących pojazdami jak też wydanego na jego podstawie rozporządzenia.

Jak wynika z ustawy o kierujących pojazdami, sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami odbywa się w formie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej (art. 51 u.k.p.), którego szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia określało (w momencie przeprowadzenia przedmiotowego egzaminu) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

 

Egzamin państwowy przeprowadza egzaminator zatrudniony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (art. 56 ust. 2 u.k.p.). W przypadku egzaminu dla prawa jazdy kategorii B część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu na placu manewrom zadań określonych w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz na wykonaniu w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych obejmujących co najmniej zadania określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia (por. § 23 ust. 1 rozporządzenia).

Egzamin na prawo jazdy będzie zatem ważny tylko wtedy, gdy został przeprowadzony z zachowaniem powyższych przepisów, a więc, gdy kandydat na kierowcę wykonał wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne i wykazał się w trakcie ich wykonywania wystarczającymi umiejętnościami, gdy chodzi o panowanie nad pojazdem, znajomością i umiejętnością stosowania przepisów ruchu drogowego, w konkretnych sytuacjach na drodze.

Jak wynika z treści § 27 i 28 rozporządzenia, ocena poprawności wykonania zadań egzaminacyjnych należy do egzaminatora.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na zakresu uprawnień egzaminatorów i zakresu kompetencji organu nadzoru. Jak wynika z powyższych rozważań ocena przebiegu egzaminu i zachowania osoby egzaminowanej w ruchu drogowym, pozostawiona została przez ustawodawcę egzaminatorowi – za wyjątkiem zaistnienia sytuacji określonych w art. 52 ust. 2 u.k.p. O tym, kto przeprowadza egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje osoby ubiegającej się o prawo jazdy ustawodawca przesądził w cytowanym wyżej art. 56 ust. 2 u.k.p.

 

Egzamin przeprowadza egzaminator zatrudniony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że tylko i wyłącznie egzaminator jest uprawniony do przeprowadzenia egzaminu i dokonywania oceny jego wyników. W rozdziale 10 ("Egzaminatorzy i inne osoby dokonujące sprawdzenia kwalifikacji") ustawy określone zostały wymagania, jakie musi spełnić osoba, aby uzyskać wpis do ewidencji egzaminatorów, prowadzony przez marszałka województwa (art. 58 ust. 1 ustawy). Wysokie wymagania, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać wpis na listę egzaminatorów, mają stanowić gwarancję należytego wykonywania przez egzaminatora jego obowiązków.

Jednakże czym innym jest ocena, czy egzaminator prawidłowo ocenił poprawność wykonania zadań przez egzaminowanego, a czym innym ocena, czy sam egzaminator przeprowadził egzamin zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób przeprowadzenia egzaminu – niezależnie od tych zachowań egzaminowanego, które podlegają ocenie z uwzględnieniem przepisów Prawa ruchu drogowego. Dokonując ocen w drugim z wymienionych przypadków organ nadzoru nie wchodzi w sferę zastrzeżoną wyłącznie dla egzaminatora.

Sąd stwierdził, że taka sytuacja zaistniała w kontrolowanej sprawie.

Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym egzaminowany, po nakazaniu przez egzaminatora wykonania zadania 2 ("ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu") dokonał przejazdu wytyczonym słupkami (pachołkami) torem jazdy bez włączonych świateł pojazdu. W czasie przejazdu nie potrącił żadnego ze słupków wyznaczających pas ruchu. Po zakończeniu przejazdu egzaminator stwierdził, że pojazd nie miał włączonych świateł. Egzaminowany włączył światła i dokonał drugiego przejazdu. W trakcie ponownego przejazdu egzaminowany najechał na pachołek.

Te fakty są bezsporne pomiędzy stronami.

Organ nie kwestionuje także oceny egzaminatora, że wystąpił błąd polegający na braku włączenia przez egzaminowanego świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym.

Istota sporu leży natomiast w rozstrzygnięciu gdzie są granice poszczególnych zadań egzaminacyjnych i w jakim momencie powinna nastąpić ocena, czy dane zadanie zostało wykonane.

Słusznie Kolegium wskazało na przepisy § 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz § 27 pkt 1 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, z których wynika, że egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych zadań w określonej kolejności. W rozporządzeniu wskazano zarówno na czym polega każde z zadań jak też określono jaka powinna być kolejność zadań (w przypadku egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

 

Słusznie też Kolegium wskazało na przepis § 27 pkt 6 rozporządzenia, zgodnie z którym egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego (...) informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego. Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że każde zadanie powinno być oceniane jako wyodrębniona całość, mająca określony początek i koniec.

 

Zakończenie zadania jest bowiem momentem, w którym możliwa jest jego ocena, w tym ocena, iż zadanie zostało wykonane nieprawidłowo i wymaga powtórzenia. Ponadto – skoro zadania mają być wykonywane w określonej przez prawodawcę kolejności, to należy uznać, że przejście do wykonania następnego zadania nie jest możliwe bez poprawnego wykonania zadania wcześniejszego.

Jak wyżej wskazano – w rozporządzeniu, w tabeli 4 załącznika zostały też określone kryteria oceny w ramach poszczególnych zadań. To, czy zadanie zostało wykonane przez egzaminowanego pod kątem określonego w tabeli kryterium należy do sfery oceny egzaminatora. Sfery tej nie narusza jednakże stwierdzenie, że przy ocenie wykonania danego zadania egzaminator nie zastosował określonego kryterium. Dokonując tego rodzaju oceny organ nadzoru nie ocenia wykonania zadania przez egzaminowanego, lecz ocenia, czy egzaminator przeprowadził egzamin zgodnie z zasadami wykonywania egzaminu określonymi przez prawodawcę.

W pozycji 1 tabeli 4 załącznika nr [...] do ww. rozporządzenia, w kolumnie 3 tabeli zostały określone kryteria oceny zadania rozporządzenia. M.in. w punkcie 2 wskazano jako kryterium "właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, że drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym".

 

Sprawdzenie, czy egzaminowany włączył w pojeździe światła odpowiednie do jazdy w ruchu drogowym należy zatem do oceny dokonywanej w ramach oceny zadania 1. Stwierdzenie przez egzaminatora, że takie światła nie są włączone powinno skutkować poinformowaniem o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego i powtórzeniem zadania. Dopiero o ile po powtórnym wykonaniu zadania nr 1 zostanie ono wykonane prawidłowo (w tym zostaną włączone przez egzaminowanego światła odpowiednie do jazdy w ruchu drogowym) możliwe jest rozpoczęcie wykonywania zadania nr 2. Innymi słowy – dopóty światła nie zostaną włączone, egzaminator nie może nakazać rozpoczęcia zadania nr 2. Jeżeli pomimo braku włączenia świateł egzaminator nakazuje wykonać zadanie nr 2, to oznacza nie tylko błąd egzaminowanego, ale przede wszystkim błąd egzaminatora polegający na naruszeniu przepisów rozporządzenia określających sposób przeprowadzenia egzaminu.

 

Słusznie zauważa Kolegium, iż inaczej należałoby oceniać sytuację, gdyby światła zostały wyłączone podczas wykonywania zadania nr 2 tj. w sytuacji kiedy po zakończeniu zadania nr 1, w momencie oceny tegoż zadania przez egzaminatora światła byłyby włączone, a dopiero później zostały wyłączone przez egzaminowanego. W takim przypadku mielibyśmy do czynienia z błędem wyłącznie po stronie egzaminowanego, który winien być oceniony w ramach oceny zadania nr 1.

W przedmiotowej sprawie nie jest sporne pomiędzy stronami, że skarżący (egzaminator) stwierdził brak włączonych świateł pojazdu dopiero w momencie, kiedy egzaminowany wykonał poprawnie przejazd do przodu i do tyłu wyznaczonym pasem ruchu (zadanie nr 2). Światła nie zostały jednakże wyłączone po nakazaniu przez egzaminatora wykonania zadania nr 2; były wyłączone już w momencie zakończenia zadania nr 1. Słuszna jest zatem ocena organu, iż w takim przypadku należało stwierdzić błędne wykonanie zadania nr 1 i nakazać jego powtórzenie. Nakazanie w tym przypadku powtórnego wykonania zadania nr2 (które – poza brakiem włączonych świateł zostało wykonane prawidłowo) było w istocie przerzuceniem ciężaru błędu dokonanego przez egzaminatora na egzaminowanego.

 

To egzaminator, a nie egzaminowany, odpowiada za zachowanie kolejności wykonywania zadań w trakcie egzaminu. Jeżeli zatem dokonał naruszenia kolejności zadań, winien postąpić w taki sposób, aby ocenić wykonanie poszczególnych zadań pomijając te okoliczności, który były następstwem błędu egzaminatora. Słusznie Kolegium wskazało, że w przedmiotowym przypadku powinno to oznaczać uznanie, iż zadanie 2 zostało wykonane w pierwszej próbie, zaś okoliczność braku włączonych świateł powinna skutkować stwierdzeniem nieprawidłowego wykonania zadania 1 i nakazaniem jego powtórzenia.

W rezultacie za zgodną z prawem należy uznać ocenę Kolegium, iż skarżący przeprowadził egzamin niezgodnie z § 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z poz. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz § 27 pkt 1 w związku z poz. 1 i 2  rozporządzenia, co miało wpływ na wynik egzaminu, gdyż egzaminator nakazał powtórzenie zadania nr 2, pomimo że w zaistniałej sytuacji zostało one poprawnie wykonane za pierwszym razem, i nie dał egzaminowanemu możliwości powtórnego wykonania zadania nr 1.

Za niezasadne należy uznać zarzuty skarżącego odnośnie utrudnienia dostępu do materiału dowodowego. Zarzut utrudnienia dostępu do materiału dowodowego należy w istocie uznać za zarzut naruszenia art. 10 k.p.a, a tego rodzaju zarzut może być skutecznie podniesiony tylko o ile jednocześnie towarzyszy mu wskazanie, jakich konkretnych czynności zarzucający nie mógł dokonać w postępowaniu wskutek wspomnianego naruszenia. Skarżący wskazał wprawdzie, iż udostępnienie nagrania przebiegu egzaminu uniemożliwiło mu przedstawienie dowodu w postaci prywatnej opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu drogowego, jednakże – skoro skarżący dysponował nagraniem w toku postępowania odwoławczego, mógł taką opinię przedstawić także na tym etapie sprawy. Ponadto, jak wyżej wskazano, w sprawie nie dokonywano oceny pod kątem przepisów ruchu drogowego. Taka opinia nie miałby zatem znaczenia dla sprawy. Wskazane naruszenie nie może być zatem ocenione jako mogące mieć wpływ na wynik sprawy.

Bezzasadny jest także zarzut posłużenia się w postępowaniu nagraniem z urządzenia nie spełniającego warunku stosownej akredytacji. Przepisem, który określał (w dniu przeprowadzenia przedmiotowego egzaminu) warunki dla urządzenia zapisującego obraz i dźwięk w trakcie egzaminu był § 7 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, tj. przepis rozporządzenia wydanego na podstawie wskazanych w art. 54a ust. 2 u.k.p. przepisów art. 66 ust. 1 pkt 1 – 5, 7 i 8 u.k.p. W przepisie tym nie ma wymogu akredytowania urządzenia nagrywającego przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji. Natomiast podstawą wydania wskazanego przez skarżącego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia nie były przepisy ustawy o kierujących pojazdami (w szczególności ww. art. 66 ust. 1 pkt 1 – 5, 7 i 8), ale art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Ponadto pod wskazaną przez skarżącego poz. 16 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia urządzenie do rejestracji obrazu i dźwięku używanego do rejestracji przebiegu egzaminu nie jest wymienione.

Ze względu na powyższe, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 718) Sąd oddalił skargę.

 

Wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego skarga kasacyjny do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

15-02-2017Czytaj więcej
Filia w Grójcu zmienia "patrona"Filia w Grójcu zmienia "patrona"

Od maja bieżącego roku filia warszawskiego WORD w Grójcu przechodzi pod auspicje WORD w Radomiu. Oddział, w którym można zdawać egzaminy pozostanie, jednak przejdzie pod zarządzanie ze strony ośrodka radomskiego. Niby niewiele wnosząca zmiana, choć to tylko pozory. Dlaczego?

 

Chodzi o to, że WORD Warszawa, a tym samym jego filie, w tym ta w Grójcu, wyposażone są w najnowsze modele hyundaia i20. Radom również egzaminuje na tym modelu, ale jego starszej wersji. A tymczasem przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców w Grójcu i okolicach zainwestowlali w tożsame modele z tymi warszawskimi. Zmiana zarządcy filii mogłaby sprawić, że w oddziale pojawią się pojazdy WORD z Radomia, a nie Warszawy, czyli starsze modele.

 

Jednak, jak miały zapewniać władze WORD z Radomia, do filii w Grójcu będą zakupione nowe modele hyundaia i20, po to, by dostosować się do flot większości ośrodków szkolenia kierowców w regionie i spełnić ich oczekiwania czy postulaty. Jak będzie w rzeczywistości - zobaczymy wiosną.

14-02-2017Czytaj więcej
Trzydniowa promocja walentynkowaTrzydniowa promocja walentynkowa

W dniach 13-15 lutego 2017 roku trwa promocja pod nazwą "Zrób walentynkowy prezent swojemu ośrodkowi", w której kupujący produkty SPH CREDO może otrzymać rabat w wysokości 14 procent. Promocją objęte są produkty wytwarzane przez SPH CREDO: artykuły wydawnicze (przewodniki, podręczniki), programy komputerowe (testy na prawo jazdy, programy do prowadzenia wykładów, filmy) oraz wyposażenie sali wykładowej, jak choćby wszelkie plansze dydaktyczne.

Warunkiem otrzymania rabatu w wysokości 14 procent od całości zamówienia jest dokonanie zakupu towarów z przynajmniej dwóch grup towarowych: materiały dydaktyczne dla kursantów plus przynajmniej jeden produkt z grupy towarowej "dla ośrodka szkolenia kierowców", czym może być element wyposażenia sali wykładowej, multimedia czy szyldy reklamowe na pojazd/biuro ośrodka szkolenia kierowców.  W przypadku spełnienia tego warunku od całości zamówienia z grup towarowych objętych promocją Klient otrzyma 14 procent rabatu. Zniżką nie zostają objęte dodatkowe pozycje na zamówieniu z grupy towarów nieobjętych promocją, czyli produkty niewytwarzane przez SPH CREDO i niewymienione powyżej.

Zakupów w ramach promocji dokonać można poprzez sklep internetowy (www.sphcredo.pl), bezpośrednio w siedzibie SPH CREDO, drogą telefoniczną lub u przedstawicieli handlowych. W przypadku zakupu dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego, rabat zostanie naliczony przez Biuro Obsługi Klienta SPH CREDO dopiero z chwilą realizacji zamówienia, a wartość zamówienia zostanie pomniejszona o wartość rabatu po weryfikacji spełnienia warunków promocji.

Zakupów można dokonywać poprzez sklep internetowy, bezpośrednio w siedzibie firmy oraz telefonicznie pod numerami telefonu: 67/214-22-55, 67/214-22-88 oraz 509 17 98 98.

REGULAMIN PROMOCJI „Zrób walentynkowy prezent swojemu ośrodkowi"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą ,, Zrób walentynkowy prezent swojemu ośrodkowi" (Promocja).

2. Organizatorem promocji jest Studio Promocyjno - Handlowe ,,Credo” Jacek Bogusławski z siedzibą w Pile, przy al. Wojska Polskiego 43, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pile pod numerem 8755.

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie SPH Credo w Pile, w sklepie internetowym www.sklep.sphcredo.pl oraz u przedstawicieli handlowych SPH Credo. Promocja rozpoczyna się w dniu 13.2.2017 .r i trwa do 15.2.2017 r. – trwa 3 dni (Okres Promocji). Promocja dotyczy dokonania zakupu materiałów szkoleniowych SPH Credo w siedzibie firmy, poprzez sklep internetowy, drogą telefoniczną lub u przedstawicieli handlowych SPH Credo.

4. Rabat z niniejszej promocji nie łączy się z indywidualnymi rabatami stałych Klientów SPH CREDO.

5. Promocją objęte są produkty wytwarzane przez SPH Credo: artykuły wydawnicze (przewodniki, podręczniki), programy komputerowe (testy na prawo jazdy, filmy i programy do prowadzenia wykładów), wyposażenie sali wykładowej (plansze dydaktyczne) oraz materiały reklamowe dla ośrodka szkolenia kierowców (szyldy na pojazdy, biuro, siedzibę). Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

II. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Piła, Al. Wojska Polskiego 43 z dopiskiem ,,Reklamacja – Super Promocja Credo”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji, proponowany przez Uczestnika sposób realizacji reklamacji przez Organizatora oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie,  w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych.
2. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Promocją mają charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( t.j. Dz.U.z 2015 roku poz.612 z późn. zmianami).

Regulamin promocji, będzie dostępny przez cały czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz stronie www.sklep.sphcredo.pl począwszy od dnia jej rozpoczęcia tj. 13 lutego 2017 r.

 

 

 

13-02-2017Czytaj więcej
Wreszcie punkty sprawdzisz w InternecieWreszcie punkty sprawdzisz w Internecie

Z początkiem kwietnia ma zostać wreszcie uruchomiony system, za pośrednictwem którego kierowcy będą mogli sprawdzać w sieci stan swoich punktów karnych. Potrzebny będzie do tego profil zaufany EPUAP. Obecnie posiada go niemal 700 tys. osób.

 

Usługa ta będzie kolejną po możliwości sprawdzenia w sieci historii pojazdu oraz usłudze "bezpieczny autobus". Stan punktów karnych sprawdzać będzie można poprzez stronę obywatel.gov.pl od 1 kwietnia 2017 roku. I oby nie okazało się to żartem z okazji prima aprilis.  System ma nas informować o liczbie posiadanych punktów karnych (ich suma), datach i miejscach popełnionych wykroczeń oraz danych pojazdu czy pojazdów, "dzięki" którym punkty "zdobyliśmy". Pokrótce: w sieci pojawią się dokładnie te informacje, które w swoich notatkach sporządzanych przy kontroli zawiera policjant.

 

Umożliwienie sprawdzania punktów karnych w Internecie ma zmotywować obywateli właśnie do zakładania profili zaufanych, które przydają się w wielu innych sprawach urzędowych. Rząd nie ukrywa, iż liczy na to, że właśnie ta funkcjonalność zwiększy liczbę osób z profilem zaufanym. Przypomnijmy: dzięki profilowi, kontaktując się z urzędami online, instytucje weryfikują w ten sposób naszą tożsamość.

09-02-2017Czytaj więcej
Zimowe "ABC" na drogachZimowe "ABC" na drogach

Okres zimowy często ujawnia błędy związane z niewłaściwym wyposażeniem oraz przygotowaniem samochodu do podróży, a także weryfikuje naszą technikę jazdy. Śliska nawierzchnia drogi, możliwość wystąpienia niekontrolowanego poślizgu, pośniegowe błoto, zmienne warunki atmosferyczne obfitujące w mgły czy opady śniegu lub marznącego deszczu, to najgorsze, co może nas spotkać w czasie jazdy zimą. Dlatego warto pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie oraz zdrowy rozsądek znacznie poprawi nasze bezpieczeństwo na drodze.

Ważna kwestia, to nadmierna prędkość jazdy połączona z brawurą, które są najczęstszą z przyczyn wypadków drogowych, szczególnie tych tragicznych w skutkach. Dlatego, szczególnie w okresie zimowym, powinniśmy prędkość jazdy dopasować do warunków panujących na drodze, a także zachować większy niż zwykle odstęp od pojazdu poprzedzającego, aby mieć więcej czasu i miejsca na hamowanie.

Zimową szarówką warto jeszcze większą uwagę skupić na niechronionych uczestnikach ruchu, jakimi są często niewidoczni piesi. Nie warto też denerwować się i ryzykownie wyprzedzać, gdy auto przed nami jedzie dużo wolniej. Osoba siedząca za kierownicą być może nie czuje się pewnie w zimowych warunkach.

Przypomnijmy też o tym, że przewożenie dzieci w fotelikach, które są trwałe i pewnie zamontowane w pojeździe ma fundamentalne znaczenie, ponieważ podczas zderzeń na ciało młodego człowieka działają znaczne siły. Zderzenie pojazdu jadącego z prędkością 50 km/h niesie ze sobą skutki porównywalne z upadkiem z wysokości 10 m. Dzieci nie mogą być przewożone na kolanach pasażerów. W przypadku zderzenia z innym pojazdem pasażer przewożący dziecko nie będzie w stanie utrzymać go nawet wtedy, gdy ma zapięte pasy.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym jasno mówi nam o tym, że pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Poruszając się pojazdem kierowca musi mieć także zapewnione dostateczne pole widzenia oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji czy oświetlenia drogi. W związku z powyższym niedopuszczalne jest poruszanie się samochodem całkowicie lub częściowo nieodśnieżonym.

W rejonach górskich mogą wystąpić ekstremalne warunki podróżowania, w których zimowa opona już nie wystarczy. Gruba warstwa śniegu lub lodu sprawi, iż dalsza jazda w takim terenie będzie wręcz niemożliwa. Możemy spotkać się również z nakazem założenia łańcuchów, sygnalizowanym przez znaki drogowe czy funkcjonariuszy Policji. Na rynku dostępnych jest wielu tego typu produktów. Najlepiej zaopatrzyć się w takie, które bez trudu założymy na oponę naszego pojazdu.

Przed wyruszeniem w drogę zadbajmy o to, aby nasz wyjazd był przyjemnością, a nie walką o przeżycie. Zacznijmy od przygotowania pojazdu. Sprawdźmy jego stan techniczny. Pierwszy krok, to dowód rejestracyjny. Zwróćmy uwagę, kiedy nasz samochód przechodził ostatni przegląd. Jeśli przekroczyliśmy dopuszczalny termin, koniecznie udajmy się do stacji kontroli pojazdów. Jeśli nasze auto przeszło przegląd niedawno, sami możemy sprawdzić jego ogólny stan.

Zwróćmy m.in. uwagę na stan piór wycieraczek, gdyż niedokładnie oczyszczona szyba może ograniczać nam widoczność poprzez niedokładne zbieranie wody. Sprawdźmy też, czy działają wszystkie światła zewnętrzne i czy sprawny jest sygnał dźwiękowy. Dla własnej wygody dobrze jest przesmarować uszczelki, dzięki czemu drzwi nie będą przymarzać w czasie minusowych temperatur. Letnie dywaniki samochodowe nie sprawdzają się w sezonie zimowym. Przepuszczają wodę, która zatrzymuje się pod wykładziną podłogi i powoduje parowanie szyb. Radą na to będzie wymiana ich na gumowe.

Warto mieć ze sobą zapasowy komplet podstawowych żarówek. Apteczka doraźnej pomocy, pomijając taksówki czy autobusy nie jest obowiązkowa, jednak kierując się zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią, każdy z nas powinien ją posiadać w swoim aucie. Zimą w samochodzie powinna też znaleźć się skrobaczka do szyb i szczotka do odśnieżania (najlepiej z miękkim włosiem).

Brak płynu w spryskiwaczach również może bardzo utrudnić nam drogę, a przede wszystkim wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. Pamiętajmy o tym, że płyn do spryskiwaczy, czy też chłodnicy musi być przystosowany do minusowej temperatury.

Pamiętajmy, by podczas podróży, szczególnie dłuższej, „pilnować” poziomu paliwa. Na niektórych odcinkach dróg, odległość między stacjami paliw może wynosić nawet kilkadziesiąt kilometrów. Dlatego przed wyruszeniem w trasę, planując podróż, powinniśmy uwzględnić miejsca na tankowanie. Nie czekajmy z uzupełnieniem zbiornika do ostatniej chwili. Aby sprawnie i bezpiecznie dojechać do celu, warto też zrezygnować z niepewnych skrótów i mniej uczęszczanych dróg.

Słuchajmy również komunikatów radiowych i telewizyjnych o aktualnych warunkach panujących na drogach w poszczególnych regionach. Pamiętajmy, że drogi w Polsce podzielone są na tzw. „klasy” odśnieżania. W pierwszej kolejności odśnieżane są trasy uczęszczane najczęściej.

Nie należy wyruszać w drogę, gdy jest się zmęczonym lub niewyspanym. Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji. Gdy pojawi się zmęczenie najlepiej zatrzymać się i zrobić koniecznie kilku lub kilkunastominutową przerwę. Z pewnością już pomoże nam samo wyjście z pojazdu na świeże powietrze lub krótki spacer. W czasie jazdy kierowca powinien mieć też swobodę ruchów. Dlatego nie jest wskazane, by był opatulony grubą kurtką, czapką i szalikiem. Wystarczy zapewne grubszy sweter lub bluza z polaru. Nie przesadzajmy też z grzaniem w samochodzie. Optymalna dla właściwej koncentracji temperatura wewnątrz pojazdu, to 21 stopni.

06-02-2017Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

Najlepsze szkoły nauki jazdy

Ranking najlepszych ośrodków szkolenia kierowców w Twoim mieście!
Oceń swój ośrodek, pomóż innym wybrać, gdzie mają pójść na kurs prawa jazdy.
Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: 5.0
OSK SUKCES
Gniew / Tymawa 11a
Ocena: 5.0
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARCIN (OSKMARCIN)
GARWOLIN / DŁUGA 31/22
Ocena: 5.0
Akademia Jazdy SUFLER
Konin / Chopina 9/38
Ocena: 5.0
Testy na prawko

Testy na prawko

Zdaj prawko razem z nami!

 

Rozwiąż online

Kurs w domu

Kurs w domu

Metodą e-learningu!

 

Zobacz e-learning

Czy mogę odebrać?

Czy mogę odebrać?

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy